Lundebjerggård

Vedtægter for Lundebjerggård,

Aktivitetscenter for seniorer i Frederikssund

Vedtægter for Lundebjerggård 1/3 02-09-2019

§ 1. Navn og adresse

1. Det kommunale aktivitetscenter for seniorer er:

Lundebjerggård, Lundevej 48, 3600 Frederikssund

§ 2. Lovgivningen

2. Centret er et tilbud i henhold til Lov om Social Service §79 om generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Målgruppen og vedtægterne er fastsat af Frederikssund Kommune i henhold til den nævnte bestemmelse.

§ 3. Formål

Centrets formål er:

3.1. At skabe et mødested for seniorer og pensionister med henblik på at skabe netværk, dyrke

socialt samvær og at tilbyde forskellige aktiviteter og kulturelle tilbud for centrets brugere.

3.2. At stimulere seniorer og pensionister i kommunen til selv at være aktive og skabe rammer for

varierede aktiviteter, oplevelser og oplysning, der lægger vægt på udvikling og vedligeholdelse af borgernes sundhed og velbefindende.

3.3. At være et mødested, hvor brugerne selv har en høj grad af indflydelse.

3.4 Centrets formål søges opfyldt gennem de seks udvalg;

Undervisningsudvalget, Aktivitetsudvalget, Udflugts- og festudvalget, Køkkenudvalget,

PR-udvalget og Fredagsklubben.

§ 4. Målgruppen

4.1. Tilbuddet er et ikke-visiterende tilbud til pensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere,

og andre personer over 60 år samt disses ægtefæller med fast bopæl i Frederikssund Kommune. Herefter kaldet brugere.

§ 5. Centerråd

5.1. Frederikssund Kommune har overladt til Centerrådet at sikre, at formålsparagraffen i vedtægterne opfyldes, og at dette sker indenfor de økonomiske og fysiske rammer, der er fastsat af

Frederikssund Kommune. Forhandlingsretten med kommunen om alt vedrørende centret beror alene hos Centerrådet.

5.2 Centerrådet har krav på at blive hørt og har ret til at udtale sig i forbindelse med væsentlige

ændringer i vilkår, som påvirker samarbejdet mellem Centerrådet, de frivillige og brugerne,

5.3. Centerrådet består af indtil 14 medlemmer, der vælges blandt brugerne.

5.4. Det er Centerrådets ansvar at planlægge og gennemføre centrets aktiviteter, herunder indgå

aftale med frivillige aktivitetsledere for de brugerstyrede aktiviteter.

5.5. Det er Centerrådets ansvar at opretholde god ro og orden på centret, herunder at tilse, at centrets ”Husorden” overholdes af alle, som kommer på centret. Centerrådet har dog ingen rettigheder eller forpligtelser over for det ansatte personale. I tilfælde af uenighed med ansatte rettes henvendelse til Centrets kontaktperson i Frederikssund Kommune.

5.6. Centervagten er centrets daglige ansvarlige leder. Vagten går på skift mellem Centerrådets medlemmer via Centervagtordningen.

5.7. Centervagten er besluttende myndighed og kan træffe afgørelse om, hvilke aktiviteter, der må gennemføres uden for de planlagte aktiviteter, hvis der ikke allerede er taget højde herfor i vedtægter, husorden eller tidligere Centerrådsbeslutninger. Centervagtens afgørelse skal tages op på næste Centerrådsmøde, med henblik på fremtidig behandling af tilsvarende sager.

5.8. Såfremt en bruger groft, eller efter gentagne påtaler overtræder ”Husorden” eller ”Retningslinier vedr. udlån af salonen” har Centervagten ret til umiddelbart at bortvise vedkommende. Centervagten orienterer hurtigst muligt centerrådets formand eller næstformand, som snarest derefter forelægger sagen for centerrådet, evt. ved et ekstraordinært møde. Centerrådet tager stilling til bortvisningen og beslutter hvilke sanktioner, der eventuelt skal iværksættes, f.eks. karantæne i en kortere eller længere periode. Den af centervagten foretagne bortvisning er gældende indtil Centerrådet har taget endelig stilling til sagen.

Hvis en bruger bortvises, skal Centrets kontaktperson i Frederikssund Kommune straks orienteres

5.9. Centerrådet er ansvarlig for at overholde Databeskyttelsesloven af 25. maj 2018, hvilket opfyldes ved at sikre, at det af Centerrådet udarbejdede dokument(fortegnelse) udleveres til enhver ny frivillig, der tilknyttes en funktion på Lundebjerggård

5.10. Centerrådet kan, med 9 stemmer for, ekskludere et Centerrådsmedlem, som ifølge de øvrige medlemmer ikke kan/vil påtage sig de opgaver, et Centerrådsmedlem skal påtage sig iflg. nærværende vedtægter.

5.11. Centerrådet fastlægger centrets åbningstider. Centret er åbent hele året.

§ 6. Valg til Centerråd og sammensætning

6.1. Valg til Centerrådet afholdes hvert år i marts måned.

6.2. Kandidater til opstilling til rådet søges ved opslag på Centret og ved annoncering i Lundebjerg Nyt. Kandidater skal opfylde betingelserne nævnt i vedtægternes § 4. Kandidaterne præsenteres for brugerne på årsmødet.

6.3. Valget er hemmeligt og gennemføres senest 14 dage efter årsmødet. Kandidaterne opstilles på

stemmesedlen i alfabetisk orden.

6.4. Valgperioden er 2 år og regnes fra førstkommende 1.april efter valget. Hvert år vælges 7 medlemmer. Hver stemmeberettiget skal afgive stemme på 3 forskellige kandidater. Genvalg kan

finde sted. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

6.5. Inden det nye Centerråd træder i funktion, konstituerer det sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. På førstkommende, efterfølgende centerrådsmøde vælges der formænd for de stående udvalg.

6.6. Såfremt et medlem udtræder inden valgperiodens udløb, kan Centerrådet vælge et nyt medlem for den resterende valgperiode blandt Centrets brugere.

§ 7. Årsmøde

7,1, Årsmøde afholdes i februar/marts måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på Centret og ved annoncering i Lundebjerg Nyt.

7.2. Årsmøde skal som minimum have følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent

2. Centerrådets beretning for det forgangne år

3. Forelæggelse af regnskab

4. Præsentation af kandidater til Centerrådet.

6. Eventuelt

§ 8. Centerrådsmøder

8.1. Centerrådet holder normalt møde hver fredag i ulige uger. Der kan afviges herfra, når Centerrådet beslutter det. Der udarbejdes referat, som udleveres til Centerrådsmedlemmer inden 8

dage efter mødet. Referaterne skal være tilgængelige for brugerne. Centerrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 Centerrådsmedlemmer, inklusiv formand eller næstformand, er til stede på et indkaldt møde.

§ 9. Økonomi

9.1. Centerrådet er ansvarlig for de tildelte aktivitetsmidler. De enkelte Centerrådsmedlemmer kan

ikke gøres gensidigt økonomisk erstatningsansvarlige.

9.2. Udvalgsformændene udarbejder årlige budgetforslag, kassereren udarbejder samlet budget for centret.

9.3. Der foretages løbende budgetopfølgning til Centerrådet af kasserer. Årsregnskab udarbejdes af kasserer i den af Kommunen fremsendte formular og godkendes af Centerrådet. Det fremsendes herefter elektronisk til Frederikssund Kommune inden den af Frederikssund Kommune fastsatte frist.

§ 10. Samarbejde

10.1. Der afholdes møder mellem centrets kontaktperson i Frederikssund Kommune og Centerrådet efter behov og aftale.

§ 11. Vedligeholdelse

11.1. Frederikssund Kommune står for den udvendige og indvendige vedligeholdelse af bygninger

og fast inventar på adressen.

11.2. Frederikssund Kommune varetager rengøringen af lokalerne efter Frederikssund Kommunes

standarder på område

11.3. Brugerne har ansvar for den daglige oprydning og skal sørge for, at lokalerne fremtræder i

præsentabel stand.

§ 12. Erstatningsansvar og skader

12.1. Brugerne skal behandle lokaler m.v. forsvarligt og er erstatningsansvarlige for skader på bygninger og inventar efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler.

§ 13. Vedtægtsændringer

13.1. Forslag om vedtægtsændringer kan kun fremsendes til Frederikssund Kommune til godkendelse, såfremt hele Centerrådet er til stede ved beslutningen og mindst 2/3 af rådsmedlemmerne stemmer for forslaget.

Frederikssund Kommune kan til enhver tid indgive ændringsforslag til vedtægterne.

§ 14. Tegningsret

14.1. Centerrådet tegnes udadtil ved underskrift af formand og næstformand eller et centerrådsmedlem i forening.

§ 15. Ikrafttræden

15.1. Vedtægterne træder i kraft den 13.09.2019

Centerrådet